Đăng nhập

Hướng dẫn thủ tục hành chính


Tên thủ tục
Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế
Lĩnh vực
Tư pháp - Hộ tịch
Quy trình chi tiết

Trình tự thực hiện

- Người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại UBND cấp xã  nơi mình thường trú;

- UBND cấp xã cử công chức tư pháp -hộ tịch phối hợp với Công an xã tiến hành  kiểm tra và xác minh.

- Nếu các bên đáp ứng đủ điều kiện thì công chức tư pháp- Hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi và Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi.

- Chủ tịch UBND cấp xã ký Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi và cấp cho người  nhận nuôi con nuôi một bản chính.

Cách thức thực hiện

+ Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú

Thành phần hồ sơ

- Tờ khai đăng ký việc  nuôi con nuôi theo mẫu quy định; (Bản chính);

- Chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người nhận con nuôi; (Bảo sao);

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh của người được nhận con nuôi; (Bản sao);

Giấy chứng nhận kết hôn của người nhận con nuôi, nếu có (Bản sao);

- Giấy tờ tài liệu khác để chứng minh về việc nuôi con nuôi thực tế nếu có; (Tùy tính chất của từng trường hợp cụ thể mà có các giấy tờ tương ứng)

Số lượng hồ sơ

+ 01 bộ

Thời hạn giải quyết

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

+ UBND cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

+ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi

Đối tượng thực hiện TTHC

+ Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế - TP/CN-2014/CN.03

Lệ phí (nếu có)

+ Không

Kết quả thực hiện TTHC

+ Giấy chứng nhận nuôi con nuôi

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

- Các bên có đủ điều kiện về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quan hệ nuôi con nuôi;

- Đến thời điểm Luật nuôi con nuôi có hiệu lực (ngày 01/01/2011), quan hệ cha, mẹ và con vẫn đang tồn tại và cả hai bên còn sống;

- Giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nhau như cha mẹ và con.

Căn cứ pháp lý

- Luật nuôi con nuôi 2010;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi;

- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.


Giấy tờ kèm theo
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Trung - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : Thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam

Điện thoại: 02353654022