Đăng nhập

Hướng dẫn thủ tục hành chính


Tên thủ tục
Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
Lĩnh vực
Tư pháp - Hộ tịch
Quy trình chi tiết

Trình tự thực hiện

Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã  nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người yêu cầu đăng ký lại 01 bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

Cách thức thực hiện

+ Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Thành phần hồ sơ

+ Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi.(Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng)

Thời hạn giải quyết

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

+ Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

+ Ủy ban nhân dân cấp xã

Đối tượng thực hiện TTHC

+ Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi - TP/CN-2011/CN.04

Lệ phí (nếu có)

+ Không

Kết quả thực hiện TTHC

+ Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

- Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;

- Cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại

Căn cứ pháp lý

- Luật Nuôi con nuôi 2010;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi; 

- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi


Giấy tờ kèm theo
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Trung - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : Thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam

Điện thoại: 02353654022