Đăng nhập

Chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019

STT Tên chỉ tiêu ĐVT Chỉ tiêu Kết quả đạt được
I Dân số 0
- Dân số trung bình Người 6500 0
- Mức giảm sinh % 0.5 0
- Tỷ lệ tăng tự nhiên % 0.5 0
II Thương mại - Dịch vụ 0
Tổng số hộ hộ 0
III Sản xuất nông nghiệp 0
1 Diện tích gieo trồng ha 600 0
Lúa ha 400 0
Màu + CNNN ha 200 0
2 Sản phẩm nông nghiệp tấn 0
Tổng sản lượng lương thực có hạt tấn 0
Sản lượng lúa tấn 0
Sản lượng bắp tấn 0
3 Chăn nuôi 0
Tổng đàn heo con 500 0
Tổng đàn trâu bò con 400 0
Tổng đàn gia cầm con 400500 0
4 Lâm nghiệp 0
Diện tích rừng phòng hộ ha 100 0
Diện tích rừng tự nhiên ha 100 0
5 Kinh tế tập thể 0
Tổ hợp tác sản xuất tổ 1 0
Hợp tác xã HTX 1 0
IV Văn hóa - Xã hội 0
1 Giáo dục 0
Số cháu đi nhà trẻ cháu 0
Số cháu đi Mẫu Giáo cháu 300 0
2 Y tế 0
TL cháu tiêm 7 mũi kháng nguyên % 100 0
TL cháu uống Sabin + Vitamin % 100 0
TL phu nữ có thai tiêm chùng VAT % 100 0
TL PN diện sinh đẻ tiêm phòng % 98 0
TL trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng % <6%
TL dân số dùng muối I-ốt % 96 0
Hiến máu nhân đạo người 100 0
3 KHHGD & chăm sóc trẻ em 0
TL Trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc % 100 0
TL Trẻ mồ côi, khuyết tật được chăm sóc % 100 0
TL Trẻ đến 6 tuổi vào lóp 1 % 100 0
4 Văn hóa - Thông tin - TDTT 0
Tỉ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa % 96 0
Số giờ truyền thanh/ngày Giờ 3 0
Trung tâm VHTT, học tập cộng đồng xã TT 1 0
5 Lao động - Thương binh - Xã hội 0
Tổng số hộ dân hộ 2500 0
Số hộ thoát nghèo trong năm hộ 50 0
Số hộ nghèo còn lại cuối năm hộ 40 0
'Tỷ lệ hộ nghèo còn lại % 2 0
V Hạ tầng - Môi trường 0
Tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước sạch % 100 0
Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện % 100 0
Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom sử lý % 100 0
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Quế Trung - huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : Thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam

Điện thoại: 02353654022